Regulamin udzielenia usług stomatologicznych

Atelier Uśmiechu » Regulamin udzielenia usług stomatologicznych
 1. Pierwsza wizyta
  • Wizyty mogą być umawiane osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.
  • Na podstawie informacji przekazanych przez Pacjenta rejestratorka medyczna rekomenduje właściwego specjalistę oraz decyduje o czasie pierwszej wizyty.
  • Na pierwszą wizytę prosimy o przybycie z kilku minutowym wyprzedzeniem, w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej.
  • Pacjent podczas pierwszej wizyty zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego jego dane osobowe.
 2. Ankieta zdrowia
  • Każdy Pacjent w czasie pierwszej wizyty jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zdrowia, a podczas kolejnych wizyt aktualizacji ankiety jeżeli zmienia się stan jego zdrowia.
  • Odmowa wypełnienia, będzie skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 3. Dokumentacja medyczna
  • Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie cyfrowej.
  • Każdy Pacjent przed rozpoczęciem pierwszej wizyty musi mieć założoną indywidualna kartę medyczną oraz wypełnioną ankietę zdrowia. W tym celu konieczne jest podanie danych osobowych. Ich zakres określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm. art.25.)
  • Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej: nazwisko i imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres zamieszkania, numer PESEL, oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, opis stanu zdrowia, datę sporządzenia.
  • W przypadku odmowy podania danych osobowych, Pacjent nie zostanie przyjęty na wizytę, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia.
  • Jeżeli Pacjent posiada zdjęcia rtg, skierowanie od lekarza, tomografię lub inne dokumenty potrzebne podczas wizyty prosimy o ich wcześniejsze przesłanie na adres mailowy lub przekazanie w recepcji przed wizytą w celu zeskanowania i dołączenia do karty Pacjenta.
  • Przed zabiegiem specjalistycznym w zakresie chirurgii, implantologii, endodoncji, protetyki, ortodoncji, periodontologii wymagana jest od Pacjenta pisemna zgoda.
  • Zgoda na zabieg jest pisemnym potwierdzeniem informacji zgodnie z art.9 u. p.p. tj. stan zdrowia pacjenta, rozpoznanie, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, proponowanych i możliwych metodach leczenia, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniach. Na podstawie tych wszystkich informacji pacjent wyraża zgodę, albo nie wyraża zgody na leczenie.
  • Wszystkie wzory zgody na leczenie stomatologiczne są dostępne dla pacjenta w recepcji.
  • W rejestracji Pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu lub braku upoważnienia określonej osoby do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych za życia pacjenta i po jego śmierci oraz oświadczenia o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskania dokumentacji medycznej.
 4. Postępowanie z dokumentacją medyczną
  • Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w ustawie z dnia o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  • Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
  • Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek: Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez Pacjenta; po śmierci Pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  • Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu pisemnej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie. Wzór wniosku znajda państwo na naszej stronie lub w recepcji.
  • Jeżeli Pacjent nie będzie miał możliwości by osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji na podstawie pisemnego upoważnienia może wskazać do tego inną osobę. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:imię i nazwisko, numer PESEL, nr dokumentu na podstawie, którego można sprawdzić tożsamość osoby.
  • Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie, maksymalnie do 7 dni od momentu otrzymania pisemnej prośby o jej udostępnienie. O gotowej do odbioru dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie.
  • Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości.
  • Jest możliwości przesłania dokumentacji medycznej drogą mailową, jednak musi być to poprzedzone złożeniem w recepcji oryginału pisemnej prośby o udostępnienie dokumentacji medycznej. Dokumentacja drogą mailową jest przesłana w zabezpieczonym hasłem pliku. Hasło potrzebne do otworzenia dokumentacji pacjent dostaje smsem na numer telefonu wpisany do karty medycznej.
 5. Rezerwacja i odwoływanie wizyt
  • Recepcja potwierdza wizyty dzień wcześniej drogą telefoniczną lub smsową.
  • Prosimy o potwierdzanie lub odwoływanie wizyt najpóźniej do godz. 18.00 dnia poprzedzającego.
  • Pacjenci są umawianie na konkretną godzinę, dokładamy wszelkich starań, aby wizyty były realizowane o umówionym czasie. Zależy nam na dobrej organizacji pracy kliniki, szanujemy czas naszych pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają, (nawet standardowego leczenia nie można precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych). Może się, więc zdarzyć, że zabieg się przedłuży i kolejny pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem. Za co z góry przepraszamy i prosimy pacjentów o wyrozumiałość. Jeżeli wiemy wystarczająco wcześniej o przewidywanym opóźnieniu, kolejni pacjenci zostaną poinformowani o przewidywanym opóźnieniu telefonicznie lub smsowo.
  • W przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny pacjent.
  • W przypadku dwukrotnej sytuacji kiedy Pacjent potwierdzi wizytę, a następnie się na nią nie stawi lub odwoła w tym samym dniu, aby zapisać się na kolejną wizytą musi dokonać 100% przedpłaty.
  • Przedpłaty za wizytę obowiązują takiego pacjenta każdorazowo przed umówieniem kolejnej wizyty.
  • W przypadku braku umówienia kolejnego terminu lub rezygnacji z leczenia przedpłata jest zwraca do pacjenta. Jeżeli pacjent nie odwoła wizyty lub zrobi to za późno przedpłata jest rozliczana na poczet kliniki.
  • W przypadku pacjenta notorycznie przekładającego wizyty, aby zapisać się na kolejną wizytą musi dokonać 100% przedpłaty.
  • W przypadku spóźnienia ze strony pacjenta prosimy o krótka informację drogą telefoniczną lub smsową. Jeżeli spóźnienie pacjenta uniemożliwi rzetelne wykonanie usługi lekarz może odmówić przyjęcia i rekomendować umówienie innego terminu.
  • W przypadku braku kontaktu z pacjentem recepcja może anulować umówiona wizytę.
  • Pacjent może skorzystać z listy rezerwowej w przypadku długich terminów oczekiwania na wizytę u specjalisty. W momencie odwołania terminu przez innego pacjenta, recepcja kontaktuje się z osobami zainteresowanym z propozycją wcześniejszego terminu.
 6. Organizacja pracy
  • Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz do zmiany dni i godzin przyjmowania poszczególnych lekarzy.
  • Recepcja odbiera telefony w godzinach pracy kliniki, w razie nieodebranych połączeń oddzwania w jak najkrótszym czasie.
  • W celu bezpieczeństwa recepcja kliniki znajduje się pod stałym nadzorem monitoringu.
  • Personel kliniki nie odpowiada za rzeczy pacjentów pozostawione w szafach i w poczekalni.
 7. Wizyty dzieci do 16 roku życia
  • Lekarz zgodnie z art. 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie może wykonać żadnych usług i świadczeń u pacjenta małoletniego poniżej 16 roku życia, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego. Dziecko do 16 roku życia na wizytę powinno się stawić z rodzicem lub opiekunem ustawowym (np. z babcią, dziadkiem, ciocią itp.). Jeżeli dziecko stawia się na wizytę samodzielnie powinno posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego oraz potwierdzenie telefoniczne jego danych osobowych przez pracownika recepcji.
  • Kontakt dziecka z gabinetem stomatologicznym powinien rozpocząć się od wizyty adaptacyjnej oraz przeglądu czy kontroli. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia jak również dla przyszłej współpracy z dzieckiem podczas ewentualnego leczenia. Staramy się zrobić wszytko, aby pomóc małym pacjentom i przeprowadzić leczenie, niemniej ma na to wpływ wcześniejsze przygotowanie przez rodziców oraz doświadczenia stomatologiczne. W przypadku nie podjęcia współpracy przez dziecko rodzic ponosi koszt wizyty w wysokości 100 zł.
 8. Płatność za świadczone usługi
  • Pacjent zobowiązany jest do opłacenia wykonanych świadczeń stomatologicznych bezpośrednio po wizycie w recepcji.
  • Płatności można dokonać za pomocą karty płatniczej lub gotówki.
  • Pacjent może skorzystać z takich form płatności jak płatność odroczona na 30 dni lub system ratalny (Medi Raty). Chęć skorzystania z tej formy płatności należy zgłosić przed skorzystaniem z usługi ponieważ wymagają 2-3 dniowej weryfikacji pacjenta.
  • Pacjent ma możliwość dokonania płatności przelewem najpóźniej na 1 dzień przed wizytą na podstawie faktury proformy wystawionej przez recepcję.
  • Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
  • Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania oraz konsultacji z lekarzem stomatologiem.
  • Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie o czym informuje lekarz przed zabiegiem.
  • Szczegółowy cennik usług stomatologicznych dostępny jest w recepcji.
  • Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed wydrukowaniem paragonu do usługi.
  • Faktury wystawiamy pacjentom w ciagu 3 dni i przesyłamy w formie elektronicznej na podany w karcie medycznej adres mailowy.
  • W przypadku leczenia protetycznego pacjent proszony jest o uiszczenie zadatku w wysokości minimum 50% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego (na pierwszej wizycie protetycznej). Pozostałą część płatności Pacjent wpłaca na ostatniej wizycie związanej z oddaniem pracy protetycznej.
  • Klinika może prosić o uiszczenie zadatku na niektóre zabiegi 7 dni przed planowaną wizytą np. duży zakres prac protetycznych, implantologicznych czy leczenie pod narkozą.
 9. Gwarancja na leczenie
  • Czujemy się w pełni odpowiedzialni za jakość naszej pracy, dlatego na zabiegi wykonywane w naszej placówce udzielamy gwarancji. Gwarancją nie są objęte prace tymczasowe oraz prace, co do których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji (bądź jej braku), a które wykonywane są na jego wyraźne życzenie. Warunkiem gwarancji jest podjęcie i dokończenie kompleksowego leczenia stomatologicznego.
  • Ogólne zasady udzielanej gwarancji:
   Wypełnienie kompozytowe – 2 lata
   Leczenie kanałowe pierwotne – 2 lata
   Protetyka i odbudowa na implantach – 2 lata
   Implanty – 2 lata
  • Warunkiem utrzymania gwarancji jest:
   1. Profesjonalny zabieg higienizacja nie rzadziej niż co sześć miesięcy.
   2. Utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki i lekarza.
   3. Odbywanie wizyt kontrolnych wg. zaleceń lekarza co sześć miesięcy.
   4. Wykonywanie kontrolnych zdjęć radiologicznych wg. zaleceń lekarza.
  • Są to ogólne zasady gwarancji na usługi stomatologiczne. Mogą się one zmieniać indywidualnie dla każdego pacjenta. O zasadach i długości gwarancji decyduje lekarz po badaniu jamy ustnej, diagnostyce oraz przygotowaniu planu leczenia.
  • Szczegółowe zasady gwarancji są udostępnione na recepcji kliniki.
 10. Monitoring
  • Wprowadza się obserwację pomieszczeń za pomocą monitoringu wizyjnego, rejestrującego obraz lub dźwięk. Szczegółowe zasady działania monitoringu wizyjnego zawarte zostały w Regulaminie funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Placówce Medycznej, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika/właściciela kliniki stomatologicznej w formie mailowej.

Jeżeli masz jakieś sugestie odnośnie pracy naszej kliniki, prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@atelierusmiechu.com

Regulamin jest dostępny do wglądu dla Pacjentów w recepcji Kliniki.

Do pobrania: 

Atelier Uśmiechu

Atelier Uśmiechu

O Nas

Atelier Uśmiechu to klinika stomatologiczna na warszawskim Mokotowie. Wyróżnia nas jakość świadczonych usług i doświadczony zespół lekarzy specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologii. Stosujemy wyłącznie najlepsze materiały i nowoczesny sprzęt na światowym poziomie.

PKO Bank Polski SA
nr konta: 12 1020 1068 0000 1602 0346 3627

Nota Prawna | Polityka Prywatności

Metody Płatności

Gotówka, Karta, Przelew, Raty, Paydent- płatność odroczona na 30 dni


MediRaty

raty